דוח חופש המידע של תאגיד מי מודיעין לשנת 2019 מובא כאן במתכונת אינטרנטית קלה לניווט

כל סעיף מהווה קישור לפרק המתאים באתר המפרט את כל המידע הנדרש בסעיף הדוח, או לחלופין ניתן למצוא את המידע רשום בדף זה.

הצגת דירקטוריון מי מודיעין ומבנה הארגון תוך פירוט אגפיו, יחידותיו ויחידות הסמך שלו- כולל שמות בעלי תפקידים בכירים וכן ראשי אגפים ומנהלי יחידות ויחידות סמך בארגון

תיאור תחומי האחריות של תאגיד מי מודיעין

דרכי ההתקשרות עם התאגיד

חוק חופש המידע ודרכי התקשרות עם הממונה על העמדת מידע לציבור במי מודיעין

דוחות כספיים של תאגיד מי מודיעין באתר רשות המים

רשימת חוברות ועלוני מידע לציבור שתאגיד מי מודיעין פרסם בשנה החולפת:

דוח איכות מים חצי שנתי
דוח איכות מים שנתי
תמצית דוח שנתי לשנת 2019
עלון הסבר על חשיבות שמירת בקבוקי מים בבתים

המקומות והמועדים שבהם ניתן לעיין בהנחיות המנהליות הכתובות, לפיהן פועל התאגיד ושיש להן נגיעה או חשיבות לציבור, כאמור בסעיף 6 לחוק: רשות המים היא הרגולטור של תאגידי המים בישראל. לחצו לעיון בחקיקה באתר רשות המים


תיאור מאגרי המידע של הרשות הרשומים אצל רשם מאגרי המידע לפי חוק הגנת הפרטיות התשמ"א- 1981 והמטרות שלשמן הוקמו:

1. מאגר מידע רישום אוכלוסין: המאגר הוקם לשם הקצאה מתאימה ונכונה של כמות מים מוכרת בתעריף מופחת, לפי מספר הנפשות המתגוררות בנכס- לפי דרישות החוק.

2. מאגר זכאים להטבה לאוכלוסיות זכאיות- מאגר שהוקם ומנוהל ע"י רשות המים במטרה לתת הקצאת מים נוספת בתעריף נמוך לאוכלוסיות זכאיות.

סוג הקרנות והמלגות שבמימון התאגיד, הקריטריונים ואופן הפניה לקבלת מימון מהקרנות או המלגות- אין.

תמיכות שהעניק התאגיד למוסדות ציבור בשנה החולפת, לרבות פירוט שמותיהם של המוסדות והיקף התמיכה שניתן לכל אחד מהם- אין.

רשימת החוקים שהשר העומד בראש המשרד ממונה על ביצועם

דיווח הממונה על חופש המידע ברשות לפי סעיף 5(א) לחוק

דוח סיכום פעילות שנתי לשנת 2019- כפי שהוגש לרשות המים