חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998, נחקק ב-19 במאי 1998 ונכנס לתוקף שנה לאחר מכן.

החוק עיגן את זכותו של כל אזרח או תושב, לקבלת מידע המצוי בידי רשויות ציבוריות.

החוק קובע כי הכלל הוא שתאגיד המים ייענה  בחיוב לבקשה, אלא אם חשיפת המידע תפגע באינטרס אחר, כגון: בטחון המדינה, פרטיותם של אנשים, סודות מסחריים וכדומה.

בחינת הבקשה נעשה במסגרת הזמנים הקבועים בחוק. לפיכך, על התאגיד להשיב לפונה תוך 30 יום, אולם, במקרה הצורך, רשאי הממונה או ראש הרשות הציבורית, להאריך בהתאם את זמן המענה לטיפול עד ל-90 יום נוספים.

במקום בו המידע נוגע לצד שלישי, על התאגיד לפנות לאותו גורם ולאפשר לו להתנגד למסירת המידע. פניה לצד שלישי, מאריכה את זמן הטיפול בבקשה ב-21 יום נוספים, וככל שעמדת הצד השלישי נדחית, מוקנית לו הזכות לעתור על החלטת הרשות הציבורית והמידע לא יימסר למבקש עד למיצוי זכות זו.

מידע על החוק (כולל הליכי הגשת בקשה והליכי טיפול בבקשה) באתר היחידה לחופש המידע

על פי החוק ותקנות חופש המידע (אגרות, התשנ"ט – 1999), פנייה לקבלת מידע תטופל לאחר תשלום אגרת בקשה והתחייבות.

טופס התחייבות

על המבקש/ת לשאת בתשלום הטיפול בבקשה ובהפקת המידע המבוקש.

אדם המבקש/ת מידע אודות עצמו/ה וזכויותיו/ה פטור/ה מאגרת בקשה ומאגרת טיפול בעד 4 שעות עבודה נוספות מעבר ל-4 השעות הפטורות עפ"י חוק. כלומר, החיוב יחל מהשעה השמינית.

פירוט של סכומי האגרות מצוי באתר שירות התשלומים הממשלתי

את אגרת הבקשה ניתן לשלם בהעברה בנקאית בלבד, לחשבון בנק:
בל"ל (10), ח-ן 60200/14, סניף 680

הגשת בקשת חופש מידע ושאלות

להגשת בקשת חופש מידע ולשאלות בנושא יש לפנות לממונה על החוק בתאגיד מי מודיעין.

פרטי הממונה:
עו"ד יפית קורן - הממונה על העמדת מידע לציבור
טלפון: 1-800-300-420
פקס: 08-9750936
דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דוחות חופש המידע

פרסום ההנחיות המנהליות שעל פיהן פועלת הרשות

הנחיות מנהליות הן הכללים הנורמטיביים שהרשות הציבורית קובעת לעצמה והן נועדו להדריך אותה במילוי תפקידיה. תאגיד מי מודיעין פועל על פי הנחיות רשות המים.

אתר רשות המים

מידע על איכות הסביבה

על פי תקנות חוק חופש המידע (העמדת מידע על איכות הסביבה לעיון הציבור, התשס"ט – 4000) על רשות ציבורית להעמיד לעיון הציבור מידע על איכות הסביבה שיש ברשותה.