תאגיד "מי מודיעין" הוא חברה בע"מ, הפועלת כתאגיד מים וביוב.

התאגיד הוקם בשנת 2006 על ידי עיריית מודיעין מכבים רעות, מתוקף חוק תאגידי מים וביוב (2001).

תאגיד "מי מודיעין" מספק שירות לאוכלוסיית מודיעין ומכבים רעות. סך צריכת המים של העיר עומדת על כ-6 מיליון מ"ק בשנה.

כל המים מסופקים לעיר ע"י חברת "מקורות".

 עיריית מודיעין מכבים רעות הנה הבעלים של תאגיד מי מודיעין, והיא מחזיקה כיום ב- 100% ממניות התאגיד.

תאגיד "מי מודיעין" כפוף לרשות הציבורית למים, והוא פועל תחת פיקוח של רגולטור מטעם המדינה – הממונה על תאגידי מים וביוב.

 התאגיד מחויב להציג לממונה באופן שוטף דוחות כספיים וכן דוחות נוספים המשקפים את פעילותו בתחום משק המים והביוב בעיר.

כל פעולותיו של תאגיד מי מודיעין מכוונות למען תושבי מודיעין מכבים רעות:

  • שיקום שדרוג ופיתוח של צנרת המים והביוב בעיר.
  • שיפור שירות הלקוחות של התאגיד ומתן שירות מתקדם כנדרש מחברה מודרנית במאה החדשה.
  • הכנסת טכנולוגיות עדכניות המשדרגות את פעולת התאגיד בכל שטחי פעילותו, ועוד.

פעילות החברה, כמפורט במטרות החברה, מסמכי ההתאגדות וברישיון הפעלה שניתן לחברה:

מתן שירותי מים ושירותי ביוב לצרכנים, טיפול, תחזוקה, תפעול ופיתוח משק המים והביוב של הרשות המקומית מודיעין - מכבים רעות, ופעילויות נוספות בתחומים הקשורים למשק המים והביוב וכן פעולות נלוות הקשורות במישרין בפעילויות כאמור והכול על פי הרישיונות שניתנו ויינתנו לה על ידי הממונה, בכפוף להוראות החוק, לכללים ולהוראות כל דין.

כמו כן, הכנת תוכניות לפיתוח משק המים והביוב (לרבות פעילות תשתית הכוללת הנחת צנרת, מתקני קדוח ושאיבה, השבחת מים) בהתאם לצפי גידול האוכלוסייה, צרכי התחזוקה השוטפת של המתקנים וכן התקשרות עם צדדים שלישיים להבטחת השירותים האמורים – תחזוקת הציוד, אספקת מים, תחנות שאיבה ביוב וכדומה.

במסגרת פעילותה כאמור עוסקת החברה בטיפול, שיקום ופיתוח מערכות המים והביוב, לרבות בדרך של הכנת תוכניות אב בהתאם לתוכניות מתאר, הכנת תוכניות לעבודות פיתוח תשתיות ולשיקום תשתיות קיימות, אשר יעשו בהתאם לנתוני בלאי קיימים, הבאת תוכניות כאמור לאישור הממונה והגורמים המוסמכים לפי דין ומעקב אחר ביצוען.

בנוסף, על החברה לטפל בהכנת סקרי מצאי של מערכות המים והביוב, לרבות סקירת המצאי הקיים של חיבורים, מתקנים, בארות וכדומה, נתוני צריכה ותקלות וסקירת המצב התחזוקתי של המערכות השונות.

תו אמון הציבור

תקני איכות מטעם מכון התקנים