צריכה משותפת - הפרשי מדידה

מידע בנושא צריכה משותפת חריגה

הסבר בנושא הפרשי מדידה

הפרשי מדידה הם ההפרש בין הכמות שעברה בתקופה מסויימת במד המים הראשי בנכס, לבין סך כל הכמויות שעברו בכל מדי המים המשוייכים בנכס, כפי שנמדדו באותה תקופה.

חישוב הפרשי מדידה נעשה על ידי הפחתת סך כמות המים הנמדדת במדי המים הפרטיים מסך כמות הצריכה שנמדדה במד המים הכללי. 

על פי החוק, המנדט והאחריות של תאגידי המים הם לטיפול בצנרת הציבורית/עירונית בלבד, עד למד המים הראשי בכניסה לבניין בלבד.

ממד המים הראשי והלאה הצנרת היא פרטית, שייכת לדיירים והטיפול בה באחריות הדיירים. הצנרת המשותפת של הבניין או המתחם בו אתם גרים, היא צנרת פרטית בבעלותכם. 

לכן, תאגיד המים אינו יכול לומר לכם מהם הגורמים לצריכה משותפת אצלכם בבניין או במתחם. אנו יכולים לכוון אתכם ולספר לכם מה תושבים אחרים גילו בבדיקות שלהם ודיווחו לנו. למשל: מקרים בהם החיוב עבור צריכת המים המשותפת נובע, בין השאר, משימוש בצנרת הראשית לצרכים המשותפים של הבניין, כגון שטיפת חדרי מדרגות, השקיית הגינה ועוד.

הכנו עבורכם מדריך ובו הנחיות שיכולות לעזור לכם לבדוק מה המקור לצריכה המשותפת בבניין או במתחם שלכם. 
מדריך לבדיקת צריכה משותפת

חלוקת הפרשי מדידה, בעלי ערך חיובי

במידה וקיימים בנכס הפרשי מדידה, בעלי ערך חיובי, תחולק הצריכה כדלקמן:

לפי הוראות סעיף 58 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 ("לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף"), ובתנאי שנציגות הבית המשותף הציגה את המסמכים שלהלן:

בבית הרשום כבית משותף

פנייה בכתב, חתומה על ידי נציגות הבית לחלוקת הפרשי מדידה לפי סעיף 58 לחוק מקרקעין;

כתב מינוי נציגות הבית המשותף;

נסח רישום מרוכז של הבית המשותף.

בבית שאינו רשום כבית משותף

כתב מינוי נציגות הבית המשותף ונסח רישום מרוכז של הבית המשותף, בצירוף אישור בדבר שטחי הדירות בנכס, מטעם הרשות המקומית או מטעם קבלן הבניה, ובהיעדר אישורים כאמור – מטעם מודד מוסמך.

כל עוד לא הוצגו אישורים כאמור - בחלוקה שווה בין כל הצרכנים בנכס.

לעניין זה "צרכן" – לרבות צרכן שנותק משירותי מים וביוב.