על פי כללי תאגידי המים והביוב כל צרכן הרשום כמשלם בנכס זכאי לקבל "כמות מוכרת", של 3.5 מ"ק לחודש, בתעריף הנמוך, בעד כל נפש המתגוררת בנכס. 

ע"פ חוק נפש אחת זכאית להקצאה השווה להקצאת 2 נפשות = 14 מ"ק, לתקופת חשבון דוח חודשית.

יש לשלוח את צילום ספח תעודות הזהות של כלל המתגוררים בנכס,   

ולהעביר למייל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. או  לווצאפ: 073-2783524

 

דגשים והבהרות

במקרה של שכירת דירה, רק שוכרים שביצעו החלפת משלם בנכס ורשומים בתאגיד כמי שמשלמים בנכס, יכולים לעדכן נפשות

במקרה של הוספת ילוד נתן לשלוח ספח תעודת זהות עדכני עם פרטי הילוד של אחד ההורים.

במידה וכתובת הצרכן הרשומה במרשם האוכלוסין או בתאגיד אינה מודיעין מכבים רעות, יש לצרף את המסמכים הבאים:

תעודת הזהות של הצרכן (עם מקום מגוריו הרשום) בצירוף אישור אי הקצאה מספק המים במקום מגוריו הרשום בתעודת הזהות .

צרכן ביתי רשאי לבקש לרשום מחצית מזכאותו לכמות מוכרת ביחידת דיור אחרת, שאינה מקום מגוריו הרשום, אם יראה, להנחת דעתו של הספק, כי הוא מתגורר באורך קבע בשני המקומות.

עדכון נפשות כשמדובר במשמורת משותפת 

 הורה שילדיו מוחזקים במשמורת משותפת רשאי לבקש לרשום מחצית מן הכמות המוכרת שלה זכאים ילדיו ביחידת דיור אחרת ויצרף לבקשה כאמור את פרטי הצרכן, שהילדים רשומים כמתגוררים עמו ביחידת הדיור(להלן – ההורה השני); שינוי הרישום כאמור בסעיף קטן זה יהיה בהסכמת ההורה השני ובהעדרה לפי החלטה שיפוטית מתאימה (החלטת בית משפט בדבר משמורת משותפת או הסדרי ראייה שווים) בצירוף מסמכים המעידים על כך שהמבקש או הילדים, לפי העניין, מתגוררים בפועל בשתי יחידות דיור.

עדכון עובד זר

מי שאינו תושב ישראל אין לו זכות לקבל הקצאת מים בתעריף מוכר.

החריג לכלל הוא תושב זר או שביחידת הדיור שלו מתגורר תושב זר.

יש להעביר לתאגיד טופס דיווח, צילום דרכון ואישור שהייה כדין של התושב הזר בכתובת המדוברת.

ספח תעודת זהות של בעל ההיתר להעסקתו של התושב הזר לפי חוק עובדים זרים, התשנ"א-1991, המעיד כי מדובר בכתובת המדוברת.

 זכאות להפחתה בתשלום

על פי קביעת ועדת הכספים של הכנסת, באפריל 2014 הורחבה רשימת הזכאים להפחתה בתשלום על פי חוק. על פי התיקון החדש, רשימות זכאים נוספות יועברו לתאגיד המים ע"י רשות המים. אלה רשימות סגורות שעל התאגיד לפעול לאורן, ללא יכולת לשנות את הרשום בהן.

מידע מלא על רשימת הזכאים המורחבת

מוקד מידע של רשות המים לפניות ולשאלות: 072-2755440.