דוח חופש המידע של תאגיד מי מודיעין מובא כאן במתכונת אינטרנטית קלה לניווט.  

כל סעיף מהווה קישור לפרק המתאים באתר המפרט את כל המידע הנדרש בסעיף הדוח, או שהמידע רשום כאן בדף זה. 

הצגת חברי הדירקטוריון ומבנה הארגון תוך פירוט אגפיו, יחידותיו ויחידות הסמך שלו  כולל שמות בעלי תפקידים בכירים. 

תיאור תחומי האחריות של תאגיד מי מודיעין

דרכי ההתקשרות עם התאגיד

חוק חופש המידע ודרכי התקשרות עם הממונה על העמדת מידע לציבור במי מודיעין

דוחות כספיים של מי מודיעין באתר רשות המים

רשימת חוברות ועלוני מידע לציבור שתאגיד מי מודיעין פרסם בשנה החולפת:

  • דוחות איכות המים
  •  פירוט חיובים שנתי
     
  • תמצית דוח שנתי
     
  • הודעה לתושבים על אפשרות לשלם חשבונות שוטפים באמצעות הוראת קבע ואפשרות לשלם חשבונות שוטפים באמצעות הו"ק ולהצטרף לשירות ניטור צריכת מים באופן אישי

המקומות והמועדים שבהם ניתן לעיין בהנחיות המנהליות הכתובות, לפיהן פועל התאגיד ושיש להן נגיעה או חשיבות לציבור, כאמור בסעיף 6 לחוק: רשות המים היא הרגולטור של תאגידי המים בישראל. לחצו לעיון בחקיקה באתר רשות המים

 
תיאור מאגרי המידע של הרשות הרשומים אצל רשם מאגרי המידע לפי חוק הגנת הפרטיות התשמ"א- 1981 והמטרות שלשמן הוקמו:

1. מאגר מידע רישום אוכלוסין: המאגר הוקם לשם הקצאה מתאימה ונכונה של כמות מים מוכרת בתעריף מופחת, לפי מספר הנפשות המתגוררות בנכס- לפי דרישות החוק.

2. מאגר זכאים להטבה לאוכלוסיות זכאיות- מאגר שהוקם ומנוהל ע"י רשות המים במטרה לתת הקצאת מים נוספת בתעריף נמוך לאוכלוסיות זכאיות.

סוג הקרנות והמלגות שבמימון התאגיד, הקריטריונים ואופן הפניה לקבלת מימון מהקרנות או המלגות- אין.

תמיכות שהעניק התאגיד למוסדות ציבור בשנה החולפת, לרבות פירוט שמותיהם של המוסדות והיקף התמיכה שניתן לכל אחד מהם- אין.

רשימת החוקים שהשר העומד בראש המשרד ממונה על ביצועם

דיווח הממונה על חופש המידע ברשות לפי סעיף 5(א) לחוק

 דוח סיכום פעילות שנתי לשנת 2015- כפי שהוגש לרשות המים