Shared Water Modiin

צריכה משותפת - הפרשי מדידה

לאחרונה שינתה רשות המים את המונח המוכר "צריכה משותפת", למונח חדש- הפרשי מדידה. בנוסף לשינוי בשם, נוסף גם שינוי באפשרות לחישוב הפרשי מדידה.

מידע בנושא צריכה משותפת חריגה

מדריך לבדיקת צריכה משותפת

הפרשי מדידה הם ההפרש בין הכמות שעברה בתקופה מסויימת במד המים הראשי בנכס, לבין סך כל הכמויות שעברו בכל מדי המים המשוייכים בנכס, כפי שנמדדו באותה תקופה.

חישוב הפרשי מדידה נעשה על ידי הפחתת סך כמות המים הנמדדת במדי המים הפרטיים מסך כמות הצריכה שנמדדה במד המים הכללי. החיוב עבור צריכת המים המשותפת נובע, בין השאר, משימוש בצנרת הראשית לצרכים המשותפים של הבניין, כגון שטיפת חדרי מדרגות, השקיית הגינה ועוד.

חלוקת הפרשי מדידה, בעלי ערך חיובי

במידה וקיימים בנכס הפרשי מדידה, בעלי ערך חיובי, תחולק הצריכה כדלקמן:

לפי הוראות סעיף 58 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 ("לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף"), ובתנאי שנציגות הבית המשותף הציגה את המסמכים שלהלן:

בבית הרשום כבית משותף

פנייה בכתב, חתומה על ידי נציגות הבית לחלוקת הפרשי מדידה לפי סעיף 58 לחוק מקרקעין;

כתב מינוי נציגות הבית המשותף;

נסח רישום מרוכז של הבית המשותף.

בבית שאינו רשום כבית משותף

כתב מינוי נציגות הבית המשותף ונסח רישום מרוכז של הבית המשותף, בצירוף אישור בדבר שטחי הדירות בנכס, מטעם הרשות המקומית או מטעם קבלן הבניה, ובהיעדר אישורים כאמור – מטעם מודד מוסמך.

כל עוד לא הוצגו אישורים כאמור - בחלוקה שווה בין כל הצרכנים בנכס.

לעניין זה "צרכן" – לרבות צרכן שנותק משירותי מים וביוב.