• על מנת שנוכל לדון בבקשה יש להקפיד על מילוי כל הפרטים הנדרשים ולצרף: 

 • א. אסמכתאות על תיקון הנזילה (אישור חתום ע"י שרברב מוסמך עונה על צורך זה)
  ב. כתב מינוי לנציגות הבית המשותף

 • 1.  תאגיד מי מודיעין פועל להכרה בתעריף מיוחד בשל צריכה חריגה הנובעת מנזילה, בהתאם לכללי תאגידי מים וביוב (אמות מידה והוראות בעניין הרמה, הטיב והאיכות של השירותים שעל חברה לתת לצרכניה) תשע"א-2011
 • 2. על פי התקנות, "צריכה חריגה" מוגדרת: כמות המים, שנמדדה במד מים ראשי, השווה או העולה על 150 אחוזים מהצריכה הרגילה.
 • 3. בקשה הנובעת מנזילה במד מים ראשי, תוכר אם התקיימו התנאים האלה:
    א. כמות המים שנמדדה במד המים הראשי בתקופת החיוב מהווה צריכה חריגה לפי העניין
    ב. הצרכן הצהיר, כי הצריכה החריגה נגרמה כתוצאה מנזילה שתוקנה
    ג. טרם חלפו שישה חודשים מתום תקופת החיוב האחרונה שבגינה מתבקשת ההכרה
 • לגבי מד מים ראשי, לא הוכרה בנכס האמור צריכה חריגה הנובעת מנזילה ב-12 החודשים שקדמו למועד תקופת החיוב הראשונה שבעבורה מבוקשת ההכרה

לידיעתך - בקשה אשר אינה עומדת בתנאים על פי כללי תאגידי מים וביוב לא תאושר
יש למלא הפרטים בקשה להכרה בתעריף מיוחד בשל הפרשי מדידה חריגים הנובעים  מנזילה במד ראשי- צנרת משותפת

שגיאה בשדה
שגיאה בשדה
שגיאה בשדה
שגיאה בשדה
שגיאה בשדה
שגיאה בשדה
שגיאה בשדה
שגיאה בשדה
שגיאה בשדה
שגיאה בשדה
שגיאה בשדה
שגיאה בשדה
שגיאה בשדה