• על מנת שנוכל לדון בבקשה יש להקפיד על מילוי כל הפרטים הנדרשים ולצרף אסמכתאות על תיקון הנזילה (אישור חתום ע"י שרברב מוסמך עונה על צורך זה), או הצהרה כתובה וסרוקה שלך על תיקון הנזילה בעצמך כולל צירוף קבלות על רכישת חלקים נדרשים אם נרכשו או צילום מקום התיקון.

    תאגיד מי מודיעין פועל להכרה בתעריף מיוחד בשל צריכה חריגה הנובעת מנזילה, בהתאם לכללי תאגידי מים וביוב )אמות מידה והוראות בעניין הרמה, הטיב והאיכות של השירותים שעל חברה לתת לצרכניה) תשע"א-2011

  • על פי התקנות, "צריכה חריגה" מוגדרת: כמות המים, שנמדדה במד מים ראשי או במד מים משויך, השווה או העולה על 150 אחוזים מהצריכה הרגילה.
  • בקשה הנובעת מנזילה במד מים משויך- מד מים פרטי- תוכר אם התקיימו התנאים האלה:

א. כמות המים שנמדדה במד המים המשויך או במד המים הראשי בתקופת החיוב מהווה צריכה חריגה לפי העניין (ראו הגדרה בסעיף 3 מעלה)
ב. הצרכן הצהיר, כי הצריכה החריגה נגרמה כתוצאה מנזילה שתוקנה
ג. טרם חלפו שישה חודשים מתום תקופת החיוב האחרונה שבגינה מתבקשת ההכרה

  • לא הוכרה בנכס האמור צריכה חריגה הנובעת מנזילה יותר מפעמיים ב-12 החודשים שקדמו למועד תקופת החיוב הראשונה שבעבורה מבוקשת ההכרה

לידיעתך - בקשה אשר אינה עומדת בתנאים על פי כללי תאגידי מים וביוב לא תאושר

נא למלא כל הפרטים בבקשה להכרה בתעריף מיוחד בשל צריכה חריגה הנובעת מנזילה במד דירתי (מד משויך)   

שגיאה בשדה
שגיאה בשדה
שגיאה בשדה
שגיאה בשדה
שגיאה בשדה
שגיאה בשדה
שגיאה בשדה
שגיאה בשדה
שגיאה בשדה
שגיאה בשדה
שגיאה בשדה
שגיאה בשדה
שגיאה בשדה
Invalid Input