ניטור שפכי תעשייה (מפעלים ובתי עסק)

הוראות תקנות בריאות העם, (תקני איכות קולחים וכללים לטיהור שפכים), התש"ע - 2010, מחייבות את תאגיד מי מודיעין בהכנת תכנית ניטור ובקרה על השפכים התעשייתיים.

בהתאם לכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב) תשע"ד 2014 (להלן:"הכללים") הוכנה תכנית דיגום וניטור שפכי תעשייה (בתי עסק) בתחום העיר מודיעין.

קובץ התקנות כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), 2014- תשע"ד 

קובץ הבהרות רשות המים לכללי תאגידי מים וביוב 2014

מטרת תכנית הניטור הינה הסדרת הזרמתם של שפכי המפעלים באופן שלא יגרם נזק למערכת הביוב, תהליכי הטיפול בשפכים וניצול הקולחים וכן למניעת מטרדים ונזקים לציבור או לסביבה.

התאגיד התחיל ביישום תכנית הניטור בשנת 2013. שפכי בתי העסק בתחום העיר מודיעין מדוגמים ומנוטרים בהתאם לתכנית הניטור המאושרת. תוצאות הניטור ואיכויות השפכים יועברו אל בית העסק.

סעיף 10 לכללים קובע כי במידה ומפעל מעונין להזרים למערכת הביוב שפכים חריגים, בריכוז מעל הערכים המותרים הנקובים בכללים– יגיש בקשה מנומקת בכתב ויפרט את הערכים המרביים ואת כמות השפכים המיועדים להזרמה, בהתאם לטופס 2 שבכללים המצוינים לעיל. 

במידה ויתגלה כי השפכים הינם חריגים ו/או אסורים, יחויב בית העסק בהתאם להוראות הדין ועל פי התעריפים הקובעים בתקנות כללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים וביוב), תש"ע 2009 (להלן : "כללי התעריפים").
כמו כן, יישא בית העסק בעלות הדיגום והבדיקות, בהתאם לתעריפים אשר נקבעו במסגרת כללי התעריפים. 

במידה וידוע לכם על שפכים חריגים ו/או אסורים הנכם מתבקשים לטפל בשפכים בהקדם לפני הזרמתם למערכת הביוב הציבורית.

ניטור ודיגום שפכי תעשייה במודיעין מכבים רעות לשנים 2023-2024

תכנית ניטור ודיגום שפכי תעשייה במודיעין מכבים רעות לשנים 2023-2024

אישור תכנית ניטור ודיגום שפכי תעשייה לשנת 2023-2024

תוצאות ניטור שפכים לשנת 2023

ניטור ודיגום שפכי תעשייה במודיעין מכבים רעות 2022

תכנית ניטור שפכים מאושרת, אישור תכנית ניטור שפכים

תוצאות ניטור שפכים לשנת 2022

ניטור ודיגום שפכי תעשייה במודיעין מכבים רעות 2021

תוצאות  ניטור שפכים לשנת 2021

תכנית ניטור שפכים מאושרת, אישור תכנית ניטור שפכים

ניטור ודיגום שפכי תעשייה במודיעין מכבים רעות 2020

לתכנית ניטור שפכים לשנת 2020

לאישור תכנית ניטור שפכים לשנת 2020

תוצאות ניטור שפכים  2020

ניטור ודיגום שפכי תעשייה במודיעין מכבים רעות לשנת 2019

לתכנית ניטור שפכים לשנת 2019

לאישור תכנית ניטור שפכים לשנת 2019

 לתיאור מונגש של אישור תכנית ניטור שפכים לשנת 2019

תוצאות ניטור שפכים חריגים לשנת 2019

לדיווח דיגומים 2019

לדוח דיגום אסורים 2019

ניטור ודיגום שפכי תעשייה במודיעין מכבים רעות לשנת 2018

לדיווח על שפכי מפעלים לשנת 2018

ניטור ודיגום שפכי תעשייה במודיעין מכבים רעות לשנת 2017

תכנית ניטור שפכי תעשייה לשנים 2017-2018

אישור תכנית ניטור שפכים לשנים 2017-2018

קובץ PDF מונגש לקריאה דוח דיגומים

קובץ PDF מונגש לקריאה דוח אסורים

קובץ PDF מונגש לקריאה דוח חריגים

דוח אקסל- דוחות ניטור שפכים 2017

ניטור ודיגום שפכי תעשייה במודיעין מכבים רעות לשנת 2016

סיכום תכנית ניטור שפכי תעשייה לשנת 2016

תוצאות דיגום שפכי תעשייה במודיעין מכבים רעות לשנת 2016

ניטור ודיגום שפכי תעשייה במודיעין מכבים רעות לשנת 2015

סיכום תכנית דיגום שפכי תעשייה לשנת 2015

אישור תכנית ניטור שפכי תעשייה לשנים 2015-2016

לתוצאות ניטור שפכים שנתי בעיר בשנת 2015  - הקובץ מופיע בטבלת אקסל הנפתחת ישירות במחשב שלכם

לקריאת תוצאות דיגום שפכים מרץ 2015

לקריאת תוצאות דיגום שפכים מאי 2015

לקריאת תוצאות דיגום שפכים יוני 2015

לקריאת תוצאות דיגום שפכים יולי 2015 

המשך תוצאות דיגום שפכים יולי 2015

לקריאת תוצאות דיגום שפכים אוגוסט 2015

לקריאת המשך תוצאות דיגום שפכים אוגוסט 2015

לקריאת תוצאות דיגום שפכים ספטמבר 2015

לקריאת תוצאות דיגום שפכים אוקטובר 2015

ניטור ודיגום שפכי תעשייה במודיעין מכבים רעות לשנת 2014

לדיווח דיגומים לחצו כאן  

לדיווח על תוצאות דיגום שפכים אסורים לחצו כאן 

לדיווח על שפכים חריגים לחצו כאן

ניטור ודיגום שפכי תעשייה במודיעין מכבים רעות לשנת 2013

דוח ניטור שפכי תעשיה בעיר מודיעין מכבים רעות לשנת 2013