Building Permits

דרישות תאגיד מי מודיעין בשלבי הבנייה בעיר מודיעין מכבים רעות

שעות קבלת קבלנים במשרדי התאגיד מתאריך 1.1.2020 בימים ראשון עד חמישי משעה 10:00 ועד 14:00

קבלן יזם או תושב המעוניין לבנות מבנה חדש או להוסיף / לשנות מבנה קיים נדרש לקבל אישור מעיריית מודיעין מכבים רעות.

תהליך קבלת האישור כולל היתר בנייה, טופס 2 וטופס 4 מעיריית מודיעין מכבים רעות.

כחלק מהתנאים לקבלת האישורים יש לקבל את אישור "מי מודיעין" בכל שלב של הבנייה.

על מנת לסייע לכם ולהקל עליכם בתהליך קבלת האישורים לבנייה, להלן הנחיות המפרטות את דרישות מי מודיעין לכל אחד משלבי הבנייה.

לתשומת לבכם: שלב בקשת מידע בהיתר הבניה המבוצע במסגרת רישוי זמין הוא שלב בו ניתן מידע ראשוני וכללי בלבד, לקבלת מידע תכנוני סופי.

באחריות היזם לבצע תיאום עם מהנדס התאגיד ולבצע מדידה לבדיקת התאמה בין הקיים בשטח לתוכניות הקיימות בתאגיד.

דרישות התאגיד בשלבי הבנייה מפורטות לפי הסדר הבא:

שלב א' - הגשת נספח סניטרי למבנה

שלב ב' – תנאים לאישור היתר בנייה

שלב ג' – חיבור מים זמני לבנייה

שלב ד' – מהלך הבנייה

שלב ה' – אישור התאגיד לפני טופס 4

שלב ו' – מסמכים ואישורים אחרי קבלת טופס 4

גניבות מים- החוק והאכיפה

להורדת כל הטפסים הנדרשים להיתרי הבנייה לחצו כאן 

במקרים בהם נדרש חיבור מים ו / או ביוב חדש או לשנות את מיקומו של החיבור הקיים, יגיש הקבלן / התושב תיק תכנית ראשוני למהנדס התאגיד.

לתשומת לבכם

  • אין לאכלס את הדירות לפני קבלת טופס 4 מעיריית מודיעין.

  • לא יסופקו מים ליחידות במבנים שלא אושרו ע"י עיריית מודיעין מכבים רעות ולא קיבלו טופס 4.

  • אין להזרים שפכים למערכת הביוב העירונית לפני קבלת טופס 4

כחלק מאישור לטופס 4 יערוך התאגיד מספר בדיקות:

בדיקת הכנה של חנוכיית מדי המים.
בדיקה מדגמית של שוחות הביוב בשטח המגרש לרבות תקינות בנצ'יקים וניקיון שוחות הביוב ו
כן בדיקת שוחת הביוב העירונית הראשונה אליה מתחבר המגרש.

זמני פעילות המשרד לתיאום פגישות, בירורים ושאלות: 

ימים ראשון עד חמישי משעה 09:00 ועד 16:00
טלפון : 08-8613333
פקס: 9722213- 08
דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.l

אדי גחטמן - מהנדס תאגיד מי מודיעין
טלפון : 08-8613333
פקס: 08-9722213
דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

נציגת מי מודיעין בודקת נספחים סניטריים
מריה דנישבסקי 
דוא"ל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.