ב- 31.3.2015 פורסם חוק חדש במדינת ישראל בנושא דמי הקמה.
"יום התחילה" של הכללים הוא 1.5.2015. החל ממועד זה דמי ההקמה מחליפים את היטלי המים והביוב.

תעריפי דמי הקמה על פי חוק - סעיף 16

דמי ההקמה הם חדשים לעיר מודיעין מכבים רעות, מאחר ולא היו בעיר היטלי פיתוח עד שנחתם הסכם הגג לפיתוח העיר ע"י העירייה לפני כשנה.
לכן, החל מחודש מאי 2015, כל תושב הבונה תוספת לביתו יחויב על פי חוק בדמי הקמה דרך תאגיד "מי מודיעין".

לידיעתכם: אין חיובים רטרואקטיביים. החיובים יבוצעו רק לתושבים שהחוק קובע כי יש לחייבם החל  מה- 1/5/15.

מספר נקודות חשובות בתחום:

  • לתעריפים הקבועים בכללי דמי הקמה יש להוסיף מע"מ כחוק.
  • דמי ההקמה יופקדו לחשבון ייעודי, לפי כללי תאגידי מים וביוב.
  • קבלן  המגיש תכנית לדמי הקמה יציג אסמכתאות בדבר תשלומים ששולמו לרשות מקרקעי ישראל עבור המגרש המדובר.
  • סכומי התעריפים יעודכנו ב-1 בינואר בכל שנה, החל מיום 1.1.2016, באמצעות הצמדה למדד המשוקלל, לפי שיעור שינוי רכיבי המדד שפורסמו לפני יום העדכון לעומת רכיביו שפורסמו בחודש נובמבר 2014. המדד המשוקלל: מדד המורכב מ-%50 מדד המחירים לצרכן ו-50% מדד מחירי תשומות הבניה למגורים.

כל כללי דמי ההקמה