הסבר מושגים בסיסיים בחשבון המים שלכם:

צריכת מים

צריכת המים נקבעת על פי קריאות מד המים. ההפרש בין הקריאה הנוכחית לבין הקריאה הקודמת, קובע את כמות הצריכה ביחידות מטר מעוקב נכון ליום הקריאה. על מנת שמד המים יקרא באופן תקין, יש לאפשר נגישות מרבית לקריאה הסדירה. כאשר לא ניתן לקרוא את מד המים, הצריכה תיקבע לפי הערכה ובהתאם לאמור בתקנות המים.

חיוב מינימלי

על פי החוק, צרכן המשתמש ב-3 מ"ק מים או פחות מזה, בחודשיים, יחויב לפי כמות זו, אפילו אם צרך בפועל פחות מכך.

צריכה מחויבת במד משויך (צריכה פרטית)

הצריכה המחויבת על פי קריאת מד משויך, משקפת את הצריכה ביחידות הצריכה (למשל בדירה או בחנות).
לצריכה זו תתווסף צריכה משותפת.

צריכה משותפת (הפרשי מדידה)

נקבעת לפי ההפרש בין מדידת מד המים הראשי, לעומת מדידת סך מדי המים המשויכים בנכס. במגזר המגורים הפרש זה מחולק באופן שווה בין כל יחידות הדיור ומתווסף לצריכה הפרטית כצריכה לכל דבר. הסיבות לצריכה משותפת מגוונות. השכיחות שביניהן: שימוש ישר מהצנרת הראשית לצרכי שטיפה או השקיה ונזילות בצנרת הראשית.

אחריות על רשת המים

התאגיד אחראי על רשת המים העירונית עד למד המים  הכללי של הבניין, ובבתים פרטיים עד למד המים הפרטי. האחריות על רשת המים הפרטית ותקינותה, חלה על הצרכן, לרבות אובדן מים הנובע  מנזילות או מאביזרים שאינם תקינים.

תעריפי המים

תעריפי המים אחידים בכל הארץ ונקבעים ע"י רשות המים. עפ"י כללי תעריפי המים וביוב התש"ע -2009, צריכה ביתית כוללת 2 תעריפי מים בלבד: תעריף מוזל (ראו בדף חשבון תעריף 1) ותעריף גבוה (ראו תעריף 2).

החל מ-01/07/2011 התעריף המוזל מתייחס לכמות של 3.5 מ"ק ראשונים לחודש כשהוא מוכפל במספר הנפשות המוכרות ביחידת הדיור.תעריף גבוה מתייחס ליתרת כמות המים שנצרכת ביחידת דיור בתקופת החשבון. עסקים ומוסדות יחויבו בתעריף אחידלכל כמות הצריכה בתקופת החשבון.

מידע נוסף על תעריפי המים

הערכה (קוד 1) ותוספת לצריכה

כאשר קריאת המונה אינה תקינה כתוצאה ממד שבור, עצור ועוד, רשאי התאגיד ע"פ חוק לתת הערכה או תוספת לצריכה בהתאם לנסיבות המקרה.

צריכה גבוהה

בהתאם לכללי המים החדשים, נדרש תאגיד המים לדווח לצרכנים על צריכה גבוהה העולה פי 1.3 עד 1.5 מהצריכה, בתקופה המקבילה אשתקד.

מספר נפשות מוכר

מספר נפשות מוכר, הינו מספר הנפשות המתגוררות (למטרת מגורים) ביחידת הדיור של צרכן המים, עפ"י הצהרה בכתב שהעביר צרכן המים לתאגיד, ובצירוף ספח תעודת הזהות המעודכן לכתובת הנכס, הכולל פירוט הנפשות המתגוררות בבית. ( יש לצרף תעודת זהות לילדים מעל גיל 18בנפרד מתעודת הזהות שהוצגה ע"י ההורים). טפסים להצהרה על מספר נפשות, ניתן לקבל במשרדי התאגיד או באתר האינטרנט של התאגיד. צרכן מים שלא העביר הצהרה על מספר נפשות – יחושב חשבון המים שלו לפי 2 נפשות מוכרות בלבד.

תשלום חשבון המים

יש לשלם את חשבון המים עד למועד הנקוב בחשבון. אי תשלום חשבון המים במועדו, יחייב תוספת ריבית והצמדה על פי חוק, שימו לב: אי תשלום החשבון יגרור חיוב בגין הוצאות אכיפה, תביעות משפטיות ואף ניתוק מדי מד מים.

בקשה לבירור חיוב וזכות ערעור על חשבון המים

עם קבלת החשבון, יש לבדוק את כל פרטיו.

במידה ואתם סבורים כי החשבון שגוי, אתם רשאים לדרוש מהתאגיד לערוך בירור חיוב בעד צריכת המים, לא יאוחר מ-30 ימים מהמועד האחרון שנקבע לתשלום.
ניתן לפנות לתאגיד בטלפון 1800-300-420 או בטופס צור קשר, או ישירות במייל לפניות הציבור This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

באם יש צורך, ניתן לפנות לאחר מכן בערעור לרשות המים - פרטים בהמשך.

שימו לב! ערעור על חשבון המים אינו יכול להוות עילה לאי פירעון חשבון המים במועד שנקבע.
על פי סעיף 108 לחוק תאגידי מים ביוב התשס"א-2001, הרשות הממשלתית למים וביוב תברר תלונות צרכנים כלפי תאגיד מים וביוב ובלבד שהצרכן פנה תחילה לתאגיד.

מחלקת פניות הציבור ברשות הממשלתית למים וביוב

אתר רשות המים

טופס מקוון לפניות הציבור ברשות המים

כתובת: רחוב המסגר 14 ת.ד. 20365, תל-אביב מיקוד 61203
טלפון: 076-5300905
פקס: 03-7605702

כתובת לשליחת מכתבים לתאגיד מי מודיעין:
תאגיד מי מודיעין, לב העיר 14, תיבה מס' 20, מודיעין מכבים רעות 71700