חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998, נחקק ב-19 במאי 1998 ונכנס לתוקף שנה לאחר מכן.

החוק עיגן את זכותו של כל אזרח או תושב, לקבלת מידע המצוי בידי רשויות ציבוריות.

החוק קובע כי הכלל הוא שתאגיד המים ייענה  בחיוב לבקשה, אלא אם חשיפת המידע תפגע באינטרס אחר, כגון: בטחון המדינה, פרטיותם של אנשים, סודות מסחריים וכדומה.

בחינת הבקשה נעשה במסגרת הזמנים הקבועים בחוק. לפיכך, על התאגיד להשיב לפונה תוך 30 יום, אולם, במקרה הצורך, רשאי הממונה או ראש הרשות הציבורית, להאריך בהתאם את זמן המענה לטיפול עד ל-90 יום נוספים.

במקום בו המידע נוגע לצד שלישי, על התאגיד לפנות לאותו גורם ולאפשר לו להתנגד למסירת המידע. פניה לצד שלישי, מאריכה את זמן הטיפול בבקשה ב-21 יום נוספים, וככל שעמדת הצד השלישי נדחית, מוקנית לו הזכות לעתור על החלטת הרשות הציבורית והמידע לא יימסר למבקש עד למיצוי זכות זו.

למידע מפורט על החוק, כולל הליכי הגשת בקשה והליכי טיפול בבקשה- באתר היחידה לחופש המידע לחצו כאן

על פי החוק ותקנות חופש המידע (אגרות, התשנ"ט – 1999), פנייה לקבלת מידע תטופל לאחר תשלום אגרת בקשה והתחייבות.

לקישור לטופס התחייבות לחצו כאן.

לקישור לסכומי האגרות לחצו כאן.

 
על המבקש/ת לשאת בתשלום הטיפול בבקשה ובהפקת המידע המבוקש.

אדם המבקש/ת מידע אודות עצמו/ה וזכויותיו/ה פטור/ה מאגרת בקשה ומאגרת טיפול בעד 4 שעות עבודה נוספות מעבר ל-4 השעות הפטורות עפ"י חוק. כלומר, החיוב יחל מהשעה השמינית . פירוט של סכומי האגרות מצוי באתר שירות התשלומים הממשלתי.

את אגרת הבקשה ניתן לשלם בהעברה בנקאית בלבד, לחשבון בנק:

בל"ל (10), ח-ן 60200/14, סניף 680

להגשת בקשת חופש מידע ולשאלות בנושא יש לפנות לממונה על החוק בתאגיד מי מודיעין. פרטי הממונה:

עו"ד יפית קורן - הממונה על העמדת מידע לציבור

טלפון- 1-800-300-420

פקס- 08-9750936

דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

להלן קישורים לדוחות חופש המידע

לדוח חופש המידע לשנת 2017

לדוח חופש המידע לשנת 2016

 לדוח חופש המידע לשנת 2015

לדוח חופש המידע לשנת 2014

לכל דוחות מי מודיעין לחצו כאן

פרסום ההנחיות המנהליות שעל פיהן פועלת הרשות

הנחיות מנהליות הן הכללים הנורמטיביים שהרשות הציבורית קובעת לעצמה והן נועדו להדריך אותה במילוי תפקידיה. תאגיד מי מודיעין פועל על פי הנחיות רשות המים. לקישור לאתר רשות המים לחצו כאן. 

מידע על איכות הסביבה

על פי תקנות חוק חופש המידע (העמדת מידע על איכות הסביבה לעיון הציבור, התשס"ט

– 4000) על רשות ציבורית להעמיד לעיון הציבור מידע על איכות הסביבה שיש ברשותה.

לדוחות איכות המים לחצו כאן

לנושא ניטור שפכי תעשייה לחצו כאן