13.06.2013                                                           

תאגיד מי מודיעין

 

מדיניות משולבת בנושאי סביבה, בטיחות ובריאות תעסוקתית

 

 • תאגיד מי מודיעין יקיים מערכת ניהול סביבתי לפי דרישות התקן הבינלאומי ISO 14001 ומערכת ניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה בהתאם לדרישות תקן 18001:2007 OHSAS. 
 • התאגיד  מחויב  למלא את הדרישות עפ"י דין, חוקים, תקנות, צווים ואמות מידה  GE4321 בנושאי סביבה, בטיחות ובריאות בתעסוקה. 
 • הנהלת התאגיד תקבע מטרות, יעדים סביבתיים, יעדים בנושאי בטיחות ובריאות תעסוקתית, הנגזרים ממדיניות התאגיד ותפעל להשגתם ולשיפור מתמיד. 
 • הנהלת התאגיד תכין תכנית פעולה, תקצה משאבים ואמצעים נדרשים, בהתאם לתקציבה, לצורך הפעלה יעילה ואפקטיבית של מערכת הניהול הסביבתי ומערכת בטיחות ובריאות בתעסוקה.
 •  התאגיד יפעל מתוך שיקולים סביבתיים, בטיחותיים ובריאותיים בתעסוקה בתהליכי הספקת שירותי מים וביוב, ובתהליכי הפיתוח, תוך הקפדה על צמצום ומניעת השפעות שליליות בתחומי סביבה, בטיחות ובריאות תעסוקתית.
 •  התאגיד יפעל מתוך שיקולים סביבתיים, בטיחותיים ובריאותיים בתעסוקה בתהליכי הרכש וההתקשרות עם ספקים וקבלנים.
 •  כדי להבטיח בקרה על השגת היעדים בתחום הסביבה, הבטיחות והבריאות התעסוקתית יבוצעו  ניטור תקופתי וסיקורי סביבה, סקרי סיכונים, ניתוח הסיבות לחריגות ותבוצענה פעולות מתקנות ופעולות מונעות.
 •  התאגיד יפעל בשיתוף פעולה עם הרשויות הממונות, עם הלקוחות והספקים בכל ההיבטים הנוגעים לאיכות הסביבה, לבטיחות ולבריאות בתעסוקה.
 •  התאגיד יפעל להידוק הקשר עם עיריית מודיעין מכבים רעות וארגונים  אחרים לקידום איכות הסביבה, הבטיחות והבריאות בתעסוקה, ברמה העירונית, ברמה האזורית וברמה הארצית.
 •  התאגיד יפעל להעמקת המודעות לשמירה על איכות הסביבה, הבטיחות והבריאות התעסוקתית בקהילה ובקרב כלל הציבור.     
 •  השמירה על איכות הסביבה, הבטיחות והבריאות התעסוקתית, היא מעניינו ובאחריותו של כל אחד מעובדי התאגיד.

מר משה אשכנזי

מנכ"ל מי מודיעין