דוח חופש המידע של תאגיד מי מודיעין מובא כאן במתכונת אינטרנטית קלה לניווט. 

כל סעיף מהווה קישור לפרק המתאים באתר המפרט את כל המידע הנדרש בסעיף הדוח, או שהמידע רשום כאן בדף זה.

 

הצגת מבנה הארגון תוך פירוט אגפיו, יחידותיו ויחידות הסמך שלו.

 

שמות בעלי תפקידים בכירים וכן ראשי אגפים ומנהלי יחידות ויחידות סמך בארגון

לדף מבנה ארגוני של מי מודיעין

למידע על דירקטוריון מי מודיעין

 

 תיאור תחומי האחריות של תאגיד מי מודיעין

 

דרכי ההתקשרות עם התאגיד

חוק חופש המידע ודרכי התקשרות עם הממונה על העמדת מידע לציבור במי מודיעין

 

סקירת עיקרי פעילות התאגיד בשנת 2014 תוך התייחסות לתכנית העבודה של התאגיד כפי שאושרה.

 

סקירת עיקרי הפעולות המתוכננות לשנת 2015, כפי שנקבעו בתוכנית השנתית של התאגיד.

 

תקציב תאגיד מי מודיעין בשנת 2014

 

 פירוט הוצאות התאגיד לשנת 2014 לפי סעיפי התקציב

 

תקציב התאגיד לשנת 2015

 

רשימת חוברות ועלוני מידע לציבור שתאגיד מי מודיעין פרסם בשנה החולפת:

חוברת הסבר לבעלי עסקים בנושא טיהור שפכים

חלוקת עלונים לתושבים המעודדים שמירת מים בבתים למקרה חירום

דף מידע לתושבים בנושא הרחבת הזכאות להטבות בהקצאת מים לנכי רדיפות הנאצים ונפגעי פעולות איבה.

צרופה לחשבון המים עם פירוט שירות חדש- מתן התרעות ב-SMS על צריכה חריגה, קריאה לחתום על הוראת קבע ושמירת מים בבתים לשעת חירום

מידע לבעלי עסקים על שירותים מגוונים: שליחת חשבון מים אחת לחודש; קבלות התרעות בסמס על צריכה חריגה; יידוע על סגירת עסק לתקופה והתראות על צריכת מים בסמס אם קיימת כזאת.

 

המקומות והמועדים שבהם ניתן לעיין בהנחיות המנהליות הכתובות, לפיהן פועל התאגיד ושיש להן נגיעה או חשיבות לציבור, כאמור בסעיף 6 לחוק

רשות המים היא הרגולטור של תאגידי המים בישראל. לחצו לעיון בחקיקה באתר רשות המים

 

תיאור מאגרי המידע של הרשות הרשומים אצל רשם מאגרי המידע לפי חוק הגנת הפרטיות התשמ"א- 1981 והמטרות שלשמן הוקמו:

1. מאגר מידע רישום אוכלוסין: המאגר הוקם לשם הקצאה מתאימה ונכונה של כמות מים מוכרת בתעריף מופחת, לפי מספר הנפשות המתגוררות בנכס- לפי דרישות החוק.

2. מאגר זכאים להטבה לאוכלוסיות זכאיות- מאגר שהוקם ומנוהל ע"י רשות המים במטרה לתת הקצאת מים נוספת בתעריף נמוך לאוכלוסיות זכאיות.

 

סוג הקרנות והמלגות שבמימון התאגיד, הקריטריונים ואופן הפניה לקבלת מימון מהקרנות או המלגות- אין.

 

תמיכות שהעניק התאגיד למוסדות ציבור בשנה החולפת, לרבות פירוט שמותיהם של המוסדות והיקף התמיכה שניתן לכל אחד מהם- אין.

 

רשימת החוקים שהשר העומד בראש המשרד ממונה על ביצועם

 

דיווח הממונה על חופש המידע ברשות לפי סעיף 5(א) לחוק

 

דוח שנתי על פעילות התאגיד בשנת 2014- שהוגש לרשות המים