עם סיום הבנייה והגשת בקשה לעיריית מודיעין לקבלת טופס 4, על הקבלן להגיש למהנדס מי מודיעין את המסמכים והאישורים הבאים:
טופס מספר 7  ריכוז דרישות לפני אישור טופס 4

1. אישור חיטוי קווי מים
2. אישור קבלת הצהרה ממהנדס המבנה- על התאמת מספור מדי המים למספור הדירה בשטח טופס מספר 8 בצרוף צילום תעודת מהנדס.
3. אישור מכון התקנים או מעבדה מאושרת על תקינות מערכות אספקת המים
4. קבלת הצהרה של הקבלן על שטיפת מערכת הביוב של המבנה טופס מספר 9 (כולל חיבור לקו העירוני). צירוף צילום וידאו רובוטי - תת קרקעי של חיבור מערכת הביוב מהשוחה הראשונה בכביש- למגרש
5. אישור מנכ"ל מי מודיעין על היעדר חובות. יש להציג אישור גזברות עיריית מודיעין
6. אישור אחראי G.I.S של תאגיד מי מודיעין 
7. אישור מכון התקנים או מעבדה מאושרת למערכת הביוב חוץ – ולמערכת הדלוחין הבניין
8. נספח סניטרי מאושר
9. דו"ח כיבוי אש
10. רשימת דיירים עם מספרי דירות
11. דו"ח בדיקת מז"ח לפי הצורך בהתאם לנספח הסניטרי
12. טופס הצהרה כי הקבלן יעביר פרטיכל מסירה לאחר טופס 4 טופס מספר 10
13. הצהרת מהנדס על התקנת מפריד שומנים לפי תקן ולפי תכנון
14. אישור ביקורת נציג מי מודיעין 
15. טופס קריאת מדי מים דירתי וראשי ע"י הדייר והקבלן יימסר לאחר טופס 4  טופס מספר 11
16. פרטיכל מסירת דירה לדייר – חתום על ע"י הדייר והקבלן – יימסר לתאגיד לאחר קבלת טופס 4 .
17. טופס ביקורת שיוך מדי מים– חתום ע"י מח' שירות לקוחות
18. טופס הצהרה על ביוב משותף על פי נספח סניטרי

א.  לאחר התקנת חנוכיית מדי המים על הקבלן לפנות לרכזת מוקד התקלות על מנת לבצע התשלום עבור מדי המים למגרש ולקבל מד ראשי ורקורדים להתקנה במבנה. הקבלן יחתום על טופס אספקת רקורדים ועליו להודיע לתאגיד בהתאם עם סיום הכנת החנוכייה על מנת שהתאגיד יתקין את המדים הדירתיים.
ב.  הקבלן יחוייב בצריכת מים משותפת כל עוד לא בוצע אכלוס מלא של היחידות (דירות/ משרדים) המחוברות למדי מים משניים/דירתיים.
ג.  לאחר ביצוע ביקורת לפני טופס 4 ואישור צוות שטח מי מודיעין יותקנו מדי מים דירתיים. 
ד.  הקבלן אחראי לתשלומים בגין צריכות המים בנכסים שטרם אוכלסו ובגין הצריכה המשותפת. העברת משלמים לאחר האכלוס הינה באחריות הקבלן. קבלן שלא יעביר למחלקת שירות לקוחות במי מודיעין את פרטיכל מסירת הדירות עם קריאת מדי המים- לא יועבר הנכס על שם הדייר והקבלן ימשיך להיות מחוייב בחשבונות המים.

שלב ו' – מסמכים ואישורים אחרי קבלת טופס 4