תאגיד מי מודיעין בע"מ מודיעה על עדכון מאגר מתכננים- 2017


מועמדים המעוניינים והעונים על הקריטריונים המפורטים להלן מוזמנים בזה להגיש את המסמכים הנדרשים לשם רישומם במאגר המתכננים

  1. מועמד בעל תואר ראשון בהנדסה אזרחית ו/או הנדסה בתחום מים וביוב ו/או הנדסה חקלאית. במקרה שהמועמד הינו תאגיד, עובדי התאגיד שיתנו בפועל את השירותים יהיו בעל תואר ראשון בהנדסה, כאמור.
  2. מועמד שהינו בעל ניסיון מקצועי קודם ומוכח בתחום מים ו/או ביוב ב-5 השנים ממועד סיום לימודיו כחוק, או בעל חברת הנדסה עצמאית בתחום במהלך 3 השנים האחרונות לפחות. מועמד שהינו תאגיד, נדרש שהמנהל והמהנדס אשר יתנו את השירותים בפועל מטעמו הינם לכל הפחות בעלי 5 שנות ניסיון, כאמור.
  3. המועמד הינו בעל רישיון בפנקס המהנדסים והאדריכלים. מועמד שהינו תאגיד, נדרש שמנהל ומהנדס הפרויקט מטעמו הינם בעלי רישיון, כאמור.
  4. למציע ניסיון מוכח בעבודה מול רשויות כגון: המינהל לפיתוח תשתיות ביוב, המינהל למשק המים, רשויות מקומיות, תאגידים, משרד השיכון, רכבת ישראל וכדומה.

על המציעים לצרף למסמכיהם את האסמכתאות הבאות

 

  • רישיון מהנדס
  • אישורים בתוקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 1976, מפקיד מורשה, רואה חשבון או יועץ מס, כי המועמד מנהל ספרים כחוק ומדווח לפקיד השומה ולמע"מ כחוק
  • אישור שנתי בתוקף ממנהל המכס והבלו לכך שהמועמד רשום כעוסק מורשה
  • אישור בתוקף על ניכוי מס הכנסה במקור
  • המלצות מגורמים שעבורם בוצעה עבודת תכנון
  • קורות חיים / פרופיל חברה- יש לפרט ניסיון בתחום מים וביוב כנדרש

תאגיד מי מודיעין בע"מ, יהיה רשאי לבדוק את התעודות והפרטים אשר יוצגו לפניו ולקבל חוות דעת מגורמים שונים, ע"פ שיקול דעתו. כמו כן, רשאי התאגיד (אך לא חייב) לדרוש מהמועמדים פרטים ו/או מסמכים נוספים ו/או הבהרות נוספות ו/או השלמות לשביעות רצונו המלאה – גם לאחר קבלת המסמכים, על מנת לבחון את המועמד ועמידתו בדרישות והקריטריונים המפורטים לעיל.
לא המציא המועמד אסמכתאות המאשרות את דבר עמידתו בקריטריונים המפורטים לעיל ו/או מסמכים נוספים הנדרשים כאמור, ייחשב כמי שסירב לעשות כן, והחברה תהא רשאית שלא לרשמו במאגר החברה.

מובהר כי רק המתכננים המפורטים לעיל יכללו במאגר החברה.

יובהר כי רישום במאגר אינו מהווה בשום פנים ואופן סוג של התקשרות עם תאגיד מי מודיעין בע"מ, ואין ברישום זה שום התחייבות לתקשורת עתידית כל שהיא. כמו כן, ההתקשרות ככל שתהיה הינה בכפוף להוראות כל דין, בין היתר, תקנות חובת המכרזים תשנ"ג 1993.
הזמנת השירותים תעשה בכפוף להליך של פניה לקבלת הצעת מחיר מהמתכננים שיאושרו במאגר על פי סבב מחזורי , התאגיד אינו מתחייב למסור עבודות כלשהן לכל אחד מהרשומים במאגר והוא יפעל על פי שיקול דעתו הבלעדי.

יש להגיש מועמדות במסירה ידנית בלבד לכתובת לב העיר 14, בית יהונתן קומה 3 - קניון עזריאלי מודיעין.

לקבלת פרטים נוספים, יש לפנות למזכירות מי מודיעין בטלפון: 08-8613333