תאגיד מי מודיעין בע"מ מודיעה על עדכון מאגר מודדים- 2017

מועמדים המעוניינים והעונים על הקריטריונים המפורטים להלן מוזמנים בזה להגיש את המסמכים הנדרשים לשם רישומם במאגר המודדים
 
 1. המועמד הינו חברה הרשומה כדין.
 2. מנהל החברה או עובד בכיר בחברה הינו בעל רישיון מודד מוסמך בתוקף (יש להגיש העתק של הרישיון).
 3. בין עובדי החברה מועסק לפחות צוות מדידה אחד.
 4. למועמד ניסיון מוכח בעבודה מול רשויות מקומיות ו/או תאגידי מי וביוב ו/או מוסדות ממשלתיים ו/או משרדי תכנון וביוב ב - 3 שנים האחרונות.
 5. המבקש  נכון ויכול לצאת לביצוע מטלות מטעם תאגיד מי מודיעין בע"מ בתוך 48 שעות מקבלת הזמנת עבודה. 

על המעוניינים לצרף למסמכיהם את האסמכתאות הבאות

 • העתק רישיון מודד מוסמך בתוקף 
 • אישורים בתוקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 1976, מפקיד מורשה, רואה חשבון או יועץ מס, כי המועמד מנהל ספרים כחוק ומדווח לפקיד השומה ולמע"מ כחוק.
 • אישור שנתי בתוקף ממנהל המכס והבלו לכך שהמועמד רשום כעוסק מורשה.
 • אישור בתוקף על ניכוי מס הכנסה במקור.
 • המלצות מגורמים שעבורם בוצעה עבודת מדידה.
 • קורות חיים / פרופיל חברה.
 • פירוט ניסיון המודדים המוצעים לביצוע השירותים.
 • במקרה של תאגיד יש לצרף אישור רשם חברות בתוקף.
 • מועמד שהינו תאגיד יצרף בנוסף לאמור, אישור עו"ד / רו"ח מעודכן של זכויות החתימה בתאגיד.
תאגיד מי מודיעין בע"מ, יהיה רשאי לבדוק את התעודות והפרטים אשר יוצגו לפניו ולקבל חוות דעת מגורמים שונים, ע"פ שיקול דעתו.
כמו כן, רשאי התאגיד (אך לא חייב) לדרוש מהמועמדים פרטים ו/או מסמכים נוספים ו/או הבהרות נוספות ו/או השלמות לשביעות רצונו המלאה – גם לאחר קבלת המסמכים, על מנת לבחון את המועמד ועמידתו בדרישות והקריטריונים המפורטים לעיל . לא המציא המועמד אסמכתאות המאשרות את דבר עמידתו בקריטריונים המפורטים לעיל ו/או  מסמכים נוספים הנדרשים כאמור, ייחשב כמי שסירב לעשות כן, והחברה תהא רשאית שלא לרשמו במאגר החברה.
 
מובהר כי רק המודדים המפורטים לעיל יכללו במאגר החברה. יובהר כי רישום במאגר אינו מהווה בשום פנים ואופן סוג של התקשרות עם תאגיד מי מודיעין  בע"מ, ואין ברישום זה שום התחייבות לתקשורת עתידית כל שהיא. כמו כן, ההתקשרות ככל שתהיה הינה בכפוף להוראות כל דין, בין היתר, תקנות חובת המכרזים תשנ"ג 1993.
הזמנת השירותים תעשה בכפוף להליך של פניה לקבלת הצעת מחיר מהמפקחים שיאושרו במאגר על פי סבב מחזורי. התאגיד אינו מתחייב למסור עבודות כלשהן לכל אחד מהרשומים במאגר והוא יפעל על פי שיקול דעתו הבלעדי.
יש להגיש מועמדות במסירה ידנית בלבד לכתובת לב העיר 14, בית יהונתן קומה 3 -  קניון עזריאלי מודיעין
לקבלת פרטים נוספים, יש לפנות למזכירות מי מודיעין בטלפון: 08-8613333