תאגיד מי מודיעין בע"מ מודיעה על עדכון מאגר מפקחים- 2017

 

מועמדים המעוניינים והעונים על הקריטריונים המפורטים להלן מוזמנים בזה להגיש את המסמכים הנדרשים לשם רישומם במאגר המפקחים

 1. המועמד הינו חברה או שותפות הרשומים כדין. 
 2. המועמד הינו בעל ניסיון מקצועי קודם ומוכח לפחות ב-3 השנים האחרונות (2014 -2016) בניהול ופיקוח על עבודות תשתיות מים ו/או ביוב ברשויות המקומיות ו/או תאגידי מים וביוב ו/או חברת מקורות , שלפחות 10 פרויקטים בהיקף כספי של לפחות 1 מיליון ₪ בגין כל פרויקט. על המועמד לצרף אישורים/המלצות המעידים על עמידה בניסיון הנדרש.
 3. לפחות אחד מעובדי החברה הינו מהנדס רשום בפנקס המהנדסים, בעל ניסיון מקצועי קודם ומוכח של לפחות 3 שנים בעבודות פיקוח בתחום תשתיות מים ו/או ביוב (להלן: המהנדס). יש לצרף תעודת רישום בפנקס המהנדסים ופירוט ותק מקצועי.
  ככל שהמהנדס לא יהיה זה שירכז את מתן השירותים מטעם המועמד ומי שיעמוד בקשר ישיר עם מי מודיעין בע"מ לצורך מתן השירותים, יצהיר המועמד כי לפחות אחד מעובדי המשרד עומד בתנאים הבאים:
  הינו בעל ניסיון מצטבר של למעלה מ- 5 שנים בעבודות פיקוח בתחום תשתיות המים ו/או ביוב והינו בעל תואר ראשון בתחום הנדסה או מינהל עסקים או מדעים או שהינו בוגר קורס מפקחים של מינהל המים יחידת הממונה על התאגידים ו/או החברה למשק וכלכלה. 
  או: במידה והמפקח הינו הנדסאי, יידרש ניסיון מוכח של 3 שנים לפחות והינו בוגר קורס מפקחים.
 4. על המועמד לציין את תוכנות המחשוב והניהול הנמצאים בשימושו (לדוגמא: תוכנת ניהול לו"ז ותוכנת כתבי כמויות)

 

בנוסף לאסמכתאות המאשרות את עמידתו של המפקח בקריטריונים המפורטים לעיל, על המעוניינים לצרף למסמכיהם את האסמכתאות הבאות

 • אישורים בתוקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 1976, מפקיד מורשה, רואה חשבון או יועץ מס, כי המציע מנהל ספרים כחוק ומדווח לפקיד השומה ולמע"מ כחוק.
 • אישור שנתי בתוקף ממנהל המכס והבלו לכך שהמציע רשום כעוסק מורשה.
 • אישור בתוקף על ניכוי מס הכנסה במקור.
 • רשימת ממליצים.
 • קורות חיים / פרופיל חברה.
 • מועמד שהינו תאגיד יצרף להצעתו בנוסף לאמור, אישור עו"ד / רו"ח מעודכן של זכויות החתימה בתאגיד.

תאגיד מי מודיעין בע"מ, יהיה רשאי לבדוק את התעודות והפרטים אשר יוצגו לפניו ולקבל חוות דעת מגורמים שונים, ע"פ שיקול דעתו. כמו כן, רשאי התאגיד (אך לא חייב) לדרוש מהמודיעים פרטים ו/או מסמכים נוספים ו/או הבהרות נוספות ו/או השלמות לשביעות רצונו המלאה – גם לאחר קבלת המסמכים, על מנת לבחון את המועמד ועמידתו בתנאי הסף. 

לא המציא המועמד אסמכתאות המאשרות את דבר עמידתו בקריטריונים המפורטים לעיל ו/או מסמכים נוספים הנדרשים כאמור, ייחשב כמי שסירב לעשות כן, והחברה תהא רשאית שלא לרשמו במאגר המפקחים של החברה.

מובהר כי רק המפקחים העומדים בתנאים המפורטים לעיל יכללו במאגר החברה.
יובהר כי רישום במאגר אינו מהווה בשום פנים ואופן סוג של התקשרות עם תאגיד מי מודיעין בע"מ, ואין ברישום זה שום התחייבות לתקשורת עתידית כל שהיא. כמו כן, ההתקשרות ככל שתהיה הינה בכפוף להוראות כל דין, בין היתר, תקנות חובת המכרזים תשנ"ג 1993.

הזמנת השירותים תעשה בכפוף להליך של פניה לקבלת הצעת מחיר מהמפקחים שיאושרו במאגר על פי סבב מחזורי , התאגיד אינו מתחייב למסור עבודות כלשהן לכל אחד מהרשומים במאגר והוא יפעל על פי שיקול דעתו הבלעדי.
 
לקבלת פרטים נוספים, יש לפנות למזכירות מי מודיעין בטלפון: 08-8613333