דוח איכות מים לחודשים ינואר עד מרץ, רבעון 1, שנת 2019 במודיעין מכבים רעות

בהתאם לחוק תיקון פקודת העיריות מס' 75 (חובת דיווח על איכות המים התשס"א 2001), הרינו להביא בזאת לידיעת צרכני המים במודיעין מכבים רעות דו"ח תלת חודשי המפרט את איכות המים בהתאם לבדיקות שבוצעו ברשת העירונית.
הדו"ח מפרט את תוצאות הבדיקות המיקרוביאליות לחודשים 1.1.19 עד 31.3.19

פירוט התוצאות

סוג הבדיקה: שגרתית. נקודת רשת. מספר דגימות מתוכנן 73. מספר הדגימות שבוצעו 73. אחוז ביצוע: 100%. מספר דגימות תקינות 73. אחוז דגימות תקינות 100%. מספר דגימות חריגות: 0. אחוז חריגה 0.00%.

סוג הבדיקה: שגרתית. סוג נקודה: מאגר/בריכה יציאה. מספר דגימות מתוכנן: 14. מספר דגימות שבוצעו: 14. אחוז ביצוע 100%. מספר דגימות תקינות: 14. אחוז דגימות תקינות 100%. מספר דגימות חריגות: 0. אחוז חריגה: 0.00%

סוג בדיקה: שגרתית. סוג נקודה: כניסה ממקור מקורות. מספר דגימות מתוכנן: 4. מספר דגימות שבוצעו: 4. אחוז ביצוע 100%. מספר דגימות תקינות: 4. אחוז דגימות תקינות 100%. מספר דגימות חריגות: 0. אחוז חריגה: 0.00%

סה"כ דגימות: מספר דגימות מתוכנן: 91. מספר דגימות שבוצעו: 91. אחוז ביצוע 100%. מספר דגימות תקינות: 91. אחוז דגימות תקינות 100%. מספר דגימות חריגות: 0. אחוז חריגה: 0.00%

ממצאי הדו"ח אינם מצביעים על חריגות כלשהן באיכות המים. צרכנים המבקשים פרטים נוספים מוזמנים לפנות למשרדי מי מודיעין 
בטלפון  1800-300-420

 

תושבים יקרים
 
בחלק מזערי מחשבונות המים שהופקו החודש, קיימת אי התאמה בין סעיף 8- פירוט תעריפי מים וביוב, לבין סעיף 10- פירוט חיובים לשובר. 
 
בשל טעות בהדפסה של בית הדפוס, בחלק מחשבונות המים סעיף 8 אינו מציין את גובה התשלום הנדרש, אלא סכום קטן ממנו. 

שימו לב כי הסכום הרשום בסעיף 10 שהוא הסכום לתשלום, הוא הסכום הנכון והקובע את גובה התשלום. 
נשמח לסייע באם יש לכם שאלות בנושא במוקד שירות הלקוחות שלנו בטלפו 1800-300-420
 
אתכם הסליחה

תאגיד מי מודיעין מכרז פומבי מס' 02/2019

מכרז רב שנתי, לאחזקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת המים והביוב במודיעין מכבים רעות

 1. תאגיד המים מי מודיעין בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה אותך בזה להגיש הצעתך למכרז פומבי מס' 02/2019 לביצוע אחזקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת המים והביוב של התאגיד (להלן: "העבודות").

 2. המכרז הינו על התשלום החודשי הקבוע אותו תשלם החברה למציע שיזכה עבור ביצוע מלוא עבודות האחזקה השוטפת הנדרשות לאחזקת מערכות המים והביוב הכוללות: ביצוע אחזקת שבר, שוטפת ומונעת וכן עבודות דחופות ברשתות המים וברשתות הביוב של העיר מודיעין מכבים רעות ובכל שטח נוסף שכלול ו/או שיכלל בתחום רשיון החברה ככל שיורחב רשיון החברה, לרבות אחזקת רשתות המים והביוב במוסדות חינוך וציבור השייכים לעיריית מודיעין מכבים רעות.

 3. ועל התשלום אשר תשלם החברה בגין עבודות נוספות אשר תזמין החברה מפעם לפעם, באמצעות פקודות עבודה פרטניות, להן יצורפו כתבי כמויות המבוססים על המחירים המפורטים במחירון המסומן כנספח י' להסכם ההתקשרות לאחר הנחת הקבלן, ומפרטים טכניים ותוכניות פרטניים שימסרו, ע"פ שיקול דעתה הבלעדי במשך תקופת ההתקשרות.

 4. רשאים להשתתף ולהגיש הצעות למכרז זה רק מציעים אשר עונים על הקריטריונים המצטברים הבאים:

  א. אדם פרטי אחד תושב ישראל או ע"י תאגיד משפטי אחד שרכש את מסמכי המכרז והשתתף במפגש המציעים
  ב. רכש את מסמכי המכרז וצרף קבלה על תשלום
  ג. השתתף בכנס מציעים שיתקיים במשרדי התאגיד ברחוב לב העיר בית יהונתן קומה 3 קניון עזריאלי מודיעין ביום שני תאריך 6.5.19 בשעה 11:00 אשר הינה חובה.
  ד. צירוף ערבות בנקאית בהתאם להוראות המכרז.
  ה. הינו קבלן הרשום כדין בפנקס הקבלנים, על פי חוק רישום קבלנים לעבודות מים ביוב וניקוז, התשכ"ט 1969- , בסיווג קבלני 260 , ב 1- לפחות ו - בסיווג קבלני 200 , ג 1- לפחות.
  ו. הינו קבלן בעל ניסיון מקצועי קודם ומוכח, בביצוע עבודות לאחזקת מערכות מים וביוב עירוניות, עבור תאגיד מים וביוב, בשלוש השנים האחרונות שקדמו למועד פרסום המכרז.
  ז. לא הורשע בעבר על ידי בית משפט ו/או לא הוגש נגדו ו/או נגד מנהל ממנהליו כתב אישום לבית משפט, בגין עבירה שנושאה פיסקלי או עבירה פלילית לפי סעיפים 290-297 (עבירות שוחד) לחוק העונשין, התשל"ז- 1977 (להלן: "חוק העונשין"), או לפי סעיפים 383-393 לחוק העונשין (עבירות גניבה), או לפי סעיפים 414 עד 438 לחוק העונשין (עבירות מרמה, סחיטה ועושק) ו/או בעניין הרלבנטי לביצוע העבודות ו/או בגין פגיעה בנפש מכל סוג שהוא, ו/או הוצא כנגדו ו/או נגד מנהל ממנהליו צו למניעת הטרדה מאיימת עלפי חוק מניעת הטרדה מאיימת, התשס"ב 2001

 5. את מסמכי המכרז ניתן לקבל במשרדי החברה ברח' לב העיר 14 בית יהונתן קומה 3 קניון עזריאלי מודיעין החל מיום שלישי תאריך 16.4.19 בין השעות 09:00 עד 15:00

 6. הנוסח המלא של מסמכי המכרז מופיע באתר האינטרנט של החברה שכתובתו: .www.mei-modiin.co.il

 7. המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז (על נספחיהן בהתאם להוראות המכרז) . הינו ביום חמישי 23.5.19 בשעה 11:00

 8. את ההצעות יש להגיש במסירה אישית (לא בדואר) לתיבת המכרזים שבמשרדי התאגיד ברחוב לב העיר 14 , בית יהונתן, קומה 3, קניון עזריאלי בעיר מודיעין מכבים רעות.

 9. החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

 10. מובהר למען הסר ספק כי במידה וקיימת סתירה בין האמור בהודעה זו לבין מסמכי המכרז המפורטים בחוברת המכרז, גוברים התנאים המפורטים בחוברת המכרז.

 11. לפרטים, ניתן לפנות לכתובת הדוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

נוסח המודעה בערבית

לקובץ המכרז

לקובץ מחסן לפי נוהל 152

 נספח י' כתב כמויות

 

תתי-קטגוריות

feed-image Feed Entries feed-image Feed Entries